caption
caption
caption
caption
FJKM WAGNER PARIS SYNODAMPARITANY FAHA 37 VATOFEHIZORO AMPITANDRANOMASINA "Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika" 2Tim. 1:8a

              

                                                              

LIEU DE CULTE Dimanche 26 février 2017 à 16h " FAMPIANARANA " Sekoly Alahady @ 15h 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Métro : L5 - Staton Bréguet-Sabin
Loading...

 Matio 22,34-40

34Fa ny Fariseo, nony nandre fa nampahasina ny Sadoseo Izy, dia niangona. 35Ary ny anankiray tamin'ireo, izay mpahay lalàna, nanontany naka fanahy Azy ka nanao hoe: 36Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? 37Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. 6. 5). 38Izany no didy lehibe sady voalohany. 39Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18). 40Izany didy roa izany no ihantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany

PRÉDICATION 19/02/2017

 

Matthieu 22,34-40

 

Les histoires parlant des rois sont consignées dans ce Livre, et la plupart d'entre eux sont considérés comme ayant fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pas tous mais un bon nombre quand même. Il nous est alors conseillés de savoir en quoi consiste ce qui est mal aux yeux du Seigneur et rectifier notre voie à partir de ce que nous aurons appris.

Jésus montre à travers cette Évangile de Matthieu 22, 34-40 que l'amour sert de fil conducteur à tous les commandements de l'Éternel : d'un côté il y a l'amour que l’on porte à l'Éternel, de l'autre, il y a l'amour du prochain. Cela signifie que les commandements de l'Éternel nous permettent de vivre dans l'amour. Alors, nous allons étudier comment appliquer ces deux aspects dans la vie.

1-Comment aimer l'Éternel ?

Le commandement qui résume l'amour que l’on porte à l'Éternel, et que Jésus rappelle dans cet extrait dit que vivre cet amour devrait être quelque chose de profondément ancré en soi.
Il dit justement dans le verset 37 : " Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ".
Cette déclaration semble être une manière un peu détournée pour exprimer une reproche aux pharisiens, des spécialistes de la loi qui veillaient sur son application, alors que leur amour pour Dieu n'était qu'une façade et ne paraissait pas profondément enraciné en eux. En d'autres termes. Ils étaient des hypocrites.
Ils se disaient pratiquants alors qu'ils n'aimaient pas Dieu.
En effet, s'ils vivaient vraiment conformément à cette loi, leur amour pour le Seigneur devait aller de soi.
Notre attention est également attirée sur cette logique.
Puissions-nous aimer l'Éternel de tout notre être. Ne faisons pas de notre piété une simple apparence, et pourvu que nous aimions l’Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Faisons en sorte que notre amour pour Lui émane vraiment du plus profond de nous.

2-Comment aimer notre prochain ?

Jésus montre à travers ce passage de la Bible qu’aimer son prochain constitue aussi une des bases fondamentales des commandements de l’Éternel. Il dit dans le verset 39 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
L’idée contenue dans cet amour consiste à considérer son prochain comme soi-même.
Les commandements de l’Éternel représentent le domaine où aimer son prochain comme soi-même est possible.
Ce qui veut dire qu’en dehors de ces commandements, c’est l’égoïsme et la haine qui prédominent.
En d’autres termes, nous serons bien déçus si nous espérons pouvoir appliquer ou trouver l’amour du prochain en dehors du contexte de l’application des commandements de Dieu.
Cet amour pour le prochain, Jésus l’a qualifié de « grand » car sa signification est identique à celle du premier commandement.
Il établit cette comparaison dans les versets 38-39 : « C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable… ». Au final, aimer son prochain c’est comme aimer Dieu. Il est donc difficile d’aimer le prochain si l’amour pour Dieu n’est pas suffisamment consolidé en soi.
Si cet amour n’est qu’une façade, cela relève de l’hypocrisie. C’est l’amour profondément ancré en soi qui pousse à considérer son prochain comme soi-même et à l’aimer en conséquence.

CONCLUSION

Jésus nous invite à aimer l’Éternel ainsi que notre prochain. Les commandements de Dieu déterminent ce qu’il faut faire à cet effet et nous incitent à témoigner de notre obéissance pour que nous devenions des serviteurs accomplis.

NY MAHA FJKM "Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika" (2Tim 1:8a)
AIM-PANAHY
PASTEUR YVES RAHOLIARISON

FIL D'INFOS

 

MIHEVERA TSARA !

 

Mihevera tsara: Finoana lalim-paka ny fiheverana fa mitahy ny razana. Fitenin'ny olona mandrakariva rehefa miresaka...

Publié par Yves Raholiarison sur mardi 21 février 2017
 • PERIKOPA FJKM 2017

 • 05/02  |  EPIFANIA V

  Genesisy 17, 1-8

  Lioka 1, 67-75

  Galatiana 3, 15-18

 • 12/02  |  EPIFANIA VI  | Alahadin'ny baiboly

  Salamo 105, 7-15

  Lioka 22, 14-20

  1 Korintiana 11, 23-26

 • 19/02  |  EPIFANIA VII  | Arsiva FJKM

  Levitikosy 26, 40-45

  Matio 22, 34-40

  1 Timoty 6, 11-16

 • 26/02 |  EPIFANIA VIII 

  Jeremia 31, 31-34

  Jaona 7, 37-39

  Hebreo 10, 11-18

LITORJIA : 19/02/2017

 

TORITENY

TENY FIAINANA

Hafatry ny Mpiandraikitra Foibe (MF01/SLXVIII) 19–26 Oktobra 2016 – CFD Ampandrana « Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika »(II Tim.1/8a) Ry havana, Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Ny Filoha sy ny Mpiandraikitra Foibe FJKM, izay nanatanteraka ny fivoriany ara-potoana voalohany tao amin’ny CFD Ampandrana, Antananarivo tamin’ny 19-26 Oktobra 2016, dia mandefa amintsika izao dinidinika sy hafatra izao: 1-Voafidy sy natolotra tamin’izao fivoriana izao ireo tomponandraikitra ao amin’ny ambaratonga Mpanatanteraka FJKM, dia Ny Sekretera Jeneraly: Andriamatoa RADIMISAON Andriamasinjara Jonah, mpitandrina Ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana: Atoa RAKOTONINDRAINY Jaona, mpitandrina Ny Tonian’ny Departemantan’ny Sekoly: Rtoa RAKOTONDRANAIVO Andriasolotiana Domoina Ny Tonian’ny Departemanta ‘ny Mpiasa sy Vola : Ramatoa ANDRY NIRINA Velosoa Napetraka ho amin’ny andraikiny amin’ny fomban’ny Fiangonana ny Mpiandraikitra Foibe miaraka amin’ireo Filoha sy Birao ary Mpikambana ao amin’ny FIFAFI FOIBE sy FIFAMPI FOIBE. Aoka hahatsiaro azy ireo amin’ny vavaka mandrakariva isika Fiangonana. 2 – Tonga nitsidika antsika ireo solontenan’ny Vondrom-piangonana ao amin’ny Filankevitra eran-tany momba ny Ekiomenisma (COE) sy Fiangonana Presbyteriana any Etazonia (PCUSA). Asaina isika hitsidika ao amin’ny tranokalam-pifandraisana hahafantarantsika izay rehetra momba azy ireo. 3 – Nohamafisina tamin’izao fivoriana izao fa lavin’ny Fiangonana ny “homosexualité”, ny framasao, ary ampirisihina ny famakiana bantsilana ny ady amin’ny kolikoly. 4 – Horaisintsika FJKM ho adidy ny hamontosana Filazantsara ny Nosy Madagasikara eo am-pamakivakiana izao fotoam-piasana diavintsika izao, araka ny baikon’i Jesoa Kristy Tompo hoe: “Mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra”(Marka 16/15). Koa ny Fiangonana tsirairay avy dia hanao ho laharam-pahamehana ny fanaovana Tafika Masina isam-bolana manomboka ny volana Febroary 2017. 5 – Ampirisihina isika Kristiana FJKM hiezaka ao anatin’ny firaisan-kina sy ny fiombonana mba hanatanteraka ny fanapahan-kevitry ny SLXVIII araka ireo VINA natolotry ny Filohan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara : “ Tsy ho menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” amin’ny teny sy ny asa rehetra. Hisy ny tombanezaka ara-potoana hatrany mba hamantarana ireo ezaka vita sy ny fivoarana kendrena. Eto am-pamaranana dia halefa ho any amin’ny isan’ambaratonga ireo fanapahan-kevitra natao tamin’izao fivoriana izao mba hahazoan’ny isan-tsokajiny avy izay tandrify sy sahaza azy. Dia manao veloma finaritra ho anareo rehetra ao amin’ny Tompo Jesoa ary maniry indrindra ny hahatrarantsika ny Krismasy 2016 sy Taona vaovao 2017. “Ary ny Tompon’ny fiadanana anie hanome anareo Fiadanana amin’ny zavatra rehetra.” ( II Tes: 3/16) Ho aminareo anie ny Tompo. Antananarivo, faha-26 Oktobra 2016 Amin’ny anaran’ny Mpiandraikitra Foibe Ny Filoha IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Ny alahady faharoa, fahatelo(Fandraisana), fahefatra, *fahadimy  / 2°,3°(Sainte Cène),4°,5°* Dimanche

Mpitandrina Yves RAHOLIARISON portable : 06 70 56 66 96 fixe : 09 50 21 29 03 Mpitantsoratra 1° portable : 06 79 78 85 85 fixe : 01 55 90 16 11 Mpitantsoratra 2° portable : 07 81 77 23 92 fixe : 01 43 51 83 32
 FJKM WAGNER 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris

 

Contact Pasteur Max RANDRIAMORA et son épouse

 

                                      (Madagascar)                          (France)

                               034.55.887.23                       0785833168

                             034.19.227.19

 

                                   Lot VA19 - Tsiadana -ANTANANARIVO 101

Fanontaniana & Fanehoan-kevitra

TETIKANDRO

 

Filazan-draharaha 19 febroary 2017

Fiarahabana

«Fa hianao kosa, ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy.» Izany teny avy amin'ny I Timoty, toko faha-6, andininy faha-11 izany no entinay miarahaba anareo amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana febroary izao, alahadin'ny Arsiva FJKM.

Avy amin'ny SP37

Hetsika SP37 :

Ampahatsiahivina isika fa ny Hetsiky Synodamparitany 37 FIOMBONAM-PIFALIANA, dia amin'ny 4 marsa 2017, manomboka amin'ny 1ora tolakandro, any amin'ny Centre 8 – Espace Protestant, 8 rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles. Ny tapakila fandraisantsika anjara amin'izany dia efa any amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsampana eto amintsika, koa aza misalasala isika manatona azy ireo. 25euros ny lehibe ary 10euros hoan'ny ankizy latsaky ny 10 taona.

Vaovaon'ny FJKM Wagner

Visite Pastorale

 

Ampahatsiahivina isika fa i Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka "visite pastorale" , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan'izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.

Ny "visite pastorale" dia isaky ny zoma.

Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa dia ny zoma alohan'ny alahady fandraisana eto amin'ny 7bis rue du Pasteur Wagner.

Isika izay maniry fihaonana amin'ny mpitandrina arak'ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina. 

 

Avy amin'ny Mpandini-bola

ANTSO - Miarahaba anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Manentana ny mpitahiry volan'ny sampana rehetra sy ny Fiangonana hanomana ny " Bokim-bola" ( taona 2016 ), fa tonga ny fotoana hanolorana izany amin'ny  mpandinibola.

Misaotra amin'ny fiaraha-miasa.

Ho an'Andriamanitra irery ny Voninahitra.

Ny mpandinibola FJKM Wagner

 

Valopin'adidy

 

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin'ny mpitantsoratra. Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia hezaina aloa isam-bolana, satria isam-bolana ny CHARGES eto amin'ny Fiangonantsika.

Raha misy kosa fiovana ny mombamombantsika, adiresy, mail, na koa anarana, dia aza misalasala manatona ahy handraisako an-tsoratra izany fiovana izany.

 

Taratasy fanasana :

 

Avy amin'i Rtoa Santa RANDRIANJANAKA, mpianatra toriteny,

Hoan'ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Wagner,

Fifaliana ho anay ny manasa sy miantso anareo ho tonga hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Famoahana sy fitsofan-drano Mpitoriteny sy Fanokanana Mpiandry ary Famoahana Mpampianatra SAMM andiany 'FANASINA', ny asabotsy 11 martsa 2017 ao amin'ny Temple de PONTEMONT, 106 RUE DE GRENELLE, Paris 7ème, amin'ny 3ora tolakandro.

Hery lehibe ho anay ny fanotronana sy ny fitondrana am-bavaka ataonareo.

Aorian'ny fotoana dia manasa anareo hiaraka hiala hetaheta aminay vao nahazo Fahasoavana ao an-toerana ihany.

Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izahay.

 

Filazana manjo

            Nodimandry ny alarobia 01 febroary, Itompokolahy Ratsimba Rasolofoniaina , izay rain' i Tatamo Ratsifandrihamanana, Mpihevidraharaha sy Tresoriere STK, Mpampianatra Sekoly Alahady eto FJKM Wagner
Ny fandevenana dia efa notanterahana ny talata 07 febroary tao Morges ( Suisse).
Toy ny efa fanaontsika eto amin'ny FJKM Wagner, dia ho tanterahina eto ny famangian'ny Fiangonana ny fianakaviana  ho fampaherezana azy.

Amin'ny 26 febroary ny fotoana nomen'ny fianakaviana tompo-manjo.

 

Ny fizaran-draharaha :

 

Ny Diakonina tompondraharaha amin'ity volana Febroary 2017 ity dia ny Groupe II (Fitiavana)          

Ny Sampana tompon-anjara aminy raharaha manampy ny Diakonina ny volana Febroary dia zaraina toa izao manaraka izao :

 • Alahady 26 Febroary, dia ny Sampana  SLK , ary mamaky ny Teny soratra Masina

 

Le prochain culte  le  26 février  2017  , à  16h  :

 

Au Foyer de l'Ame 7 bis rue du Pasteur WAGNER 75011 Paris.

L'école du dimanche connencera à 15H

 

Ny alahady fandraisana ny fanasan'ny Tompo eto amin'ny FJKM WAGNER  :

 

Ampatsiahivina isika fa ny FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO dia ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo,

Pour rappel, les dimanches avec Sainte Cène seront les 1er et 3ème dimanche.

 

Filazan-draharaha 12 febroary 2017

Fiarahabana

«Jehovah, Izy no Andriamanitsika; Manerana ny tany rehetra ny fitsarany..» Izany teny avy amin'ny Salamo faha-105, andininy faha-7 izany no entinay miarahaba anareo amin'izao alahady faharoa amin'ny volana febroary izao.

Avy amin'ny SP37

Hetsika SP37 :

Ampahatsiahivina isika fa ny Hetsiky Synodamparitany 37 FIOMBONAM-PIFALIANA, dia amin'ny 4 marsa 2017, manomboka amin'ny 1ora tolakandro, any amin'ny Centre 8 – Espace Protestant, 8 rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles. Ny tapakila fandraisantsika anjara amin'izany dia efa any amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsampana eto amintsika, koa aza misalasala isika manatona azy ireo. 25euros ny lehibe ary 10euros hoan'ny ankizy latsaky ny 10 taona.

Vaovao avy amin'ny DORKASY SP37 :

Fifaliana ho an'ny Biraon'ny Sampana Dorkasy SP37 ny miarahaba antsika tsirairay avy mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro ka nahatratra indray ity taona vaovao 2017 ity. Homba antsika mandrakariva anie ny Tompo ka hanafy hery, fahasalamana ary indrindra ny Fanahiny amin'ny fanatanterahantsika  ny asany.

Manaraka izany dia mampiomana antsika fa hisy ny fifampiarahabana tratry ny taona izay hotanterahana ny 18 Febroary 2017 izay anasana antsika mpikambana Dorkasy sy ny vehivavy rehetra tsy ankanavaka.

Ny toerana hanatanterahana izany dia:

Congregation du St Esprit 12 rue du Pere Mazurie 94550 Chevilly la rue, code portail pieton: 1703,  code hidiran'ny fiara : 5555, entrée batiment: 1802. Ny parking an-kavia na an-kavanan'ny entrée principale ary ny manoloana ny tohatra fidirana dia azo hijanonan'ny fiarakodia.

.          Toy izao ny fandaharam-potoana:

- 13h - 16h : fivorian'ny Komity Lehibe

- 16h - 17h : fanompoam-pivavahana 

- 17h : fiaraha-miala hetaheta 

Aoka samy hitondra sakafo sahaza izany isika hifampizarana.

Samia mitondra am-bavaka ny fotoana sy ny fanomanana rehetra.Manao veloma finaritra ,samia ho tahian'Andriamanitra.

Birao Dorkasy Synaodamparitany 37

Vaovao avy aminy SEFALA SP37 :

"Ary nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe: Iza no hirahiko ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izaho: " Inty aho, irao aho" Isa 6/ 8

Ry havana, 

Tonga indray ry havana ny fanombohan'ny SEFALA ato anatin'ny synodamparitany Vato Fehizoro Ampitandranomasina ny taom-pianarana vaovao 2017, koa antsoina isika Mpandray ny fanasan'ny Tompo, diakona, biraon'ny sampana nahatsiaro nandray antso ho mpitoriteny na mpiandry na katekista hanolotena hanao ny fiofanana, mila olona maro Jesoa Kristy mba ho VAVOLOMBELONY ka hahatonga ny Filazantsara hatrany amin'ny Faran'ny Tany Asa 1/ 8.

 

Toy izao ny faharetan'ny fianarana:

- 2 Taona raha hanao Mpitoriteny sy Mpiandry

- Ny hanao katekista dia efa nahavita mpiandry na mpitoriteny ka 1 taona.

- Isaky ny Asabotsy sy Alahady  faha 3 ny volana ny fianarana akoatra ny Avril amin'ity taona ity izay ho 22 sy 23.

- Tsy azo tapahina ireo raha tsy nohon'ny antony fahafatesana sy marary eo amin'ny tena sy ny ankohonana.

- Aorian'ny fanokafana dia manomboka avy hatrany ny fianarana, ary mitohy ny ampitso.

 

2- Sokafana amin'ny fanompoam-pivavahana izany fotoana izany, koa antsoina isika Mpitandrina mivady, ny Vahoakan'Andriamanitra rehetra hiara hivavaka sy hifampahery sady ho firaisam-pontsika ho fanokafana ny taom-pianarana; ny toerana dia ao amin'ny EPU de la Fraternité  CLAMART; 43 Rue de Moulin de Pierres 92140 Clamart amin'ny 9H 30Mn amin'ny Asabotsy 18 Février 2017

 

3 - Misy fiaraha misakafo aorian'ny fotoana rehetra koa hentanina isika mba samy hitondra izay azo hifampizarana: vary, laoka, voankazo, rano, ranom-boakazo sns....

 

Manao veloma amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa izahay, ary mivavaka ho anareo fa "Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka Ahy raha mbola atoandro; fa ho avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona" Jao 9/ 4

Amin'ny anaran'ny Komitin'ny SEFALA;

Ny tale

Pt Rafalinirina Lalao Angèle

Vaovaon'ny FJKM Wagner

Avy any Nantes I Pasteur androany ary vao tonga vao eo izy. Ny asabotsy teo izy dia efa tany ary izy ny nitarika ny fanompoam-pivavahana sy nampandray tany androany maraina, tao amin'ny FJKM Nantes. Izany dia tohin'ny fiahintsika ny FJKM Nantes, izay efa natomboka tamin'ny nahateo an'i Pasteur Max Randriamora ary dia mbola tohizantsika

Mikasika indrindra an'i Pasteur Max mivady izay mbola eto Frantsa amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahasalaman'i Hanta Randriamora. Koa noho izany antony ara-pahasalamana izany ny tsy hahafahany miara-mivavaka amintsika eto satria mila olona haka sy hanatitra azy mivady, ary ny farafahakelin'ny faniriany dia ny hiara-handray ny Fanasan'ny Tompo miaraka eto am-piangonana. Raha misy amintsika afaka manatanteraka izany dia iangaviana hanatona ny tenako hisoratra anarana dia handamina ny daty izay mahamety antsika. Ny noheverin'ny MD dia ny alahady faha-3 izay alahady handraisantsika ny Fanasan'ny Tompo eto amin'ny 7bis, rue du Pasteur Wagner.

Manarak'izany,

Izahay Biraom-piangonana eto amin'ny FJKM Wagner dia maneho etoana ny fisaorana anareo tamin'ny Ezaka Hofan-trano nataontsika iny.

Tratra ny tanjona ka manantitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana anareo : "Fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo" (IKorintiana 15,58).

Mampahatsiahy fa ny fetin'ny taranaka eto amin'ny fiangonantsika dia ny alahady faha-19 febroary 2017. Toy ny mahazatra, hisy rakitra isan-taranaka atao amin'izany, ka ho zaraina amintsika eo am-pidirana ny valopy amin'io fotoana io.

 

"Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehovah izahay." (Josoa 24,15b)

Manantena ny fahatongavantsika maro amin'izany.

 

Sampana Sekoly Alahady :

            Fisoratana anarana hoan'ny ankizy izay ho any amin'ny Hetsika STK ny asabotsy 25 febroary 2017:

            Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompo,

            Iangaviana ireo ray aman-dreny izay maniry hitondra ny zanany amin'ny Hetsika STK ho avy izao , ka ao amin'ny Sekoly Alahady, hisoratra anarana farafahatarany ny alatsinainy ho avy izao, na hanatona ireo tompon'andraikitra ao amin'ny SA aorian'ny fotoam-pivavahana.

            Mirary soa ho antsika rehetra. Ny Birao S.A.

 

Momba ny SAMM (Sekoly Alahady Manomana Mpampianatra) kosa dia efa nanomboka ny fianarana tamin'ny Alarobia voalohan'ny volana febroary teo, ary ny fiofanana manaraka dia hatao ny alahady 19 febroary 2017, ao amin'ny 12 rue du Père Mazurié, 94550 Chevilly-Larue, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro.

 

Sampana Dorkasy :

Amin'ny alahady 19 febroary 2017 no Hanoloran'ny Sampana Dorkasy ny Ro-patsa ho an'ireo tera-bao taminy taona 2016.

Koa noho izany dia : Antsoina ireo fianakaviana tera-bao taminy taona 2016 hisotratra anarana eny amin'ny Mpiandraikitra ny Dorkasy na eny amin'ny Diakonina.

Aorian'izao fotoam-pivavahana izao dia misy barquettes amidin'ny Sampana Dorkasy etsy an-dalatsara , varotra izay efa voalahatra ao anatin'ny calendrier-n'ny Fiangonana.

 

Sampana Lehilahy Kristianina

 

Antsoina isika lehilahy rehetra eto amin'ny FJKM Wagner amin'ny fivorian'ny SLK amin'ny alahady faha-19 febroary 2017, amin'ny 3 ora tolakandro (15h). Tongava maro fa zava-dehibe hoan'ny Sampana no ho dinihana.

 

Sampana VFL Vondrona Fototra Laika (Voir PJ).

 

Valopin'adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin'ny mpitantsoratra. Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia hezaina aloa isam-bolana, satria isam-bolana ny CHARGES eto amin'ny Fiangonantsika.

Ny fizaran-draharaha :

 

Ny Diakonina tompondraharaha amin'ity volana Febroary 2017 ity dia ny Groupe II (Fitiavana)          

Ny Sampana tompon-anjara aminy raharaha manampy ny Diakonina ny volana Febroary dia zaraina toa izao manaraka izao :

 • Alahady 12 Febroary, dia ny Sampana STK, ary mamaky ny Teny soratra Masina Alahady 19 Febroary, dia ny Sampana VFL, ary mamaky ny Teny soratra Masina

 

Le prochain culte  le  19 février  2017  , à  16h  :

 

Au Foyer de l'Ame 7 bis rue du Pasteur WAGNER 75011 Paris.

L'école du dimanche connencera à 15H

 

Filazan-draharaha 29 janoary 2017

Fiarahabana

«  Jésus leur déclara : « Vous allez certainement me citer ce proverbe : "Médecin, guéris-toi toi-même." Vous me direz aussi : "Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaüm, accomplis les mêmes choses ici, dans ta propre ville." » 24Puis il ajouta : « Je vous le déclare, c'est la vérité : aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale..» C'est avec ce passage tiré de l'Evangile selon Luc Chap 4 verset 23 – 24 que nous vous saluons en ce dernier dimanche de janvier.

Vaovao avy aminy Dorkasy SP37 : PJ

Vaovao avy aminy SA SP37 : PJ

Vaovaon'ny FJKM MONTROUGE PARIS

Ny Fiangonana FJKM Montrouge Paris dia manasantsika aminy Fitoriana hiarahany aminy Tarika Rija Rasolondraibe ny Asabotsy 04 Febroary 2017 aminy 5ora sy sasany hariva ao aminy Salle Mounier – Gpe scolaire St Charles – 2 rue G Anthonioz de Gaule – 912015 Athis-Mons. Ny vidim-pidirana dia 15 €

Mbola misy tapakila 3 aminy tapakila 5 anjaran'ny FJKM WAGNER izay azontsika vidina any aminy Sekreteran'ny vola Atoa Tantely ANDRIANTSALAMA.

Vaovaon'ny FJKM Wagner

 

Ny Alahady Fetin'ny Taranaka 19 Febroary 2017 :

Ho tanterahina aminy Alahady 19 Febroary 2017 ny Fetin'ny Taranaka eto aminy FJKM Wagner ary dia amin'io fotoana io koa no Hanoloran'ny Sampana Dorkasy ny Ro-patsa ho an'ireo tera-bao taminy taona 2016.

 

Sampana STK

Déjeuner Spectacle "  le Samedi  25 février 2017

Frères et sœurs en Christ, bonjour!

 

"Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu"

C'est autour de ce 10e verset de Luc Chapitre 19 que la STK Wagner Paris vous convie à son " Déjeuner Spectacle "  le Samedi  25 février prochain. 

Un grand moment pour tous témoigner de la grandeur de notre Seigneur et le remercier pour ses bénédictions autour d'un déjeuner fraternel.

 

Samedi 25 Février 2017 à 12h00

" Jardin des Colombes"

29 Rue Antoine Laurent  De Lavoisier

95220 Herblay 


Nos jeunes STK partageront la scène avec le groupe malgache l'artiste  Malgache Lalatiana , le groupe Antsapraise ainsi que les Sampana de l'église Wagner 

Les billets sont désormais en vente auprès de nos membres.

25 euros ( adulte) et 10 euros ( enfant - 10 ans)

 

Pour cet événement, nous nous permettons de faire appel aux dons .

 

Toute personne volontaire à joindre l'équipe organisatrice pour la préparation et le déroulement de cet événement est grandement la bienvenue! 

D'avance, nous remercions vivement celles et ceux qui contribueront à la réussite de ce Hetsika  par leur aide ou tout simplement par leur venue. 

Fraternellement,
Le Sampana  STK Wagner Paris

 

Fanomanana ny Hetsika

Faly miarahaba antsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy.

 

Mitohy hatrany ny famerenana fanomanana ny Hetsika 

-ny zoma 03 février ao 14 avenue Louis Pasteur 92220 Bagneux @ 19h30

- ny asabotsy 04 febroary @ 14h eto Wagner 

 

Miaingavy ny Ray amandrenin'ny Stk rehetra Mba hijanona vetivety aorian'ny fotoam-pivavahana Fa misy dinika fohy ataonay aminareo . Misaotra tompoko

 

Sampana Sekoly alahady :

Fiantsona Assemblée Générale : Antsoina ny membre ny SA hanatrika ny Assemblée Générale ny Asabotsy 11 Febroary 2017 aminy 2 ora tolak'andro ato aminy Fiangonana Foyer de l'Ame 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris.

 

Vente de calendrier SA 2017 : Vous avez encore la possibilité de vous procurer le calendrier 2017 de notre SA, aujourd'hui est le dernier jour de vente.

 

Sampana Dorkasy :

Fiantsona fivoriana :

Ilazana isika Dorkasy rehetra fa ny fivoriantsika voalohany amin'ity taona 2017 ity dia tanterahana ny Sabotsy 4 febroary ho avy izao manomboka aminy 10 ora ao antokatranon-dRamatoa Edine RAJAOFERA.

Ny lahadinika amin'izany dia :

- Fifampiarahabana tratry ny taona vaovao 2017

- Dinika samihafa ho fanatanterahana hy tetikasa 2017

- Famangiana ny namantsika any aminy hopitaly.

Entanina ny tsirairay mba samy handamina ny fotoanany hanao zava-dehiba io fotoana io, ho mahatoky amin'ny maha Dorkasy antsika ho voninahitr'Andriamanitra ilay niantso antsika.

 

Ny Birao Dorkasy

 

Antso ho an'ireo fianakaviana tera-bao taminy taona 2016 : Antsoina ireo fianakaviana tera-bao taminy taona 2016 hisotratra anarana eny aminy Mpiandraikitra ny Dorkasy na eny aminy Diakonina – fa ho tontosaina ny fanolorana ny ro-patsa ny alahady 19 febroary 2017

 

Fampiaigona ny Fiangonana : Ny volana Febroary dia ny Dorkasy groupe 2 no tompon'andraikitra aminy voninkazo. Dia Rtoa isany :

Robine ANDRIANTSIMAHAVANDY                             Noro RANDRIANJAFINIMANANA

Tiana ANDRIANARISOA                                                 Hanitra RASAMOELY

Bako RAKOTOSON                                                           Hanta RANDRIAMORA

Marie RABARIJAONA                                                      Rolande RAJERISON

Fara RATRIMOARIVONY

Sampana VFL Vondrona Fototra Laika

Fiantsona Assemblée Générale : Asabotsy 18 Fevrier 2017

Araka ny nambara tamin'ny mpikambana ny Asabotsy 14 Janvier teo, ny Sampana VFL FJKM WAGNER dia hanatanteraka ny Assemblée Generale ny Asabotsy 18 Fevrier 2017 izao amin'ny 2 ora hariva.  Ny birao sy ny VFL

 

Filazana manjo :

Avy amin'I RAZAFINDRAMBOLA RAMBELOSON Yoshin mivady

Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa nodimandry ny Alatsinainy faha 23 Janoary 2017 teo amin'ny faha-80 taonany ny hava-malalanay. Atoa

Shihan RAMBELOSON Charles (7ème Dan)

Hoy : 

Ny vadiny : RASOAMANANORO Vololona

Ny zanany : RAZAFINDRAMBOLA RAMBELOSON Yoshin mivady (France) Izay Mpandray ny fanasan'ny Tompo eto amintsika

Ny Fandevenana dia vita taminy Alakamisy faha-26 Janoary 2017 tany antanindrazana.

Ny famangian'izany finanakaviana izany dia ho tontonsaina eto am_piangonana aminy daty homen'ny fianakaviana.

 

Valopin'adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin'ny mpitantsoratra. Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia hezaina aloa isam-bolana, satria isam-bolana ny CHARGES eto amin'ny Fiangonantsika.

Visite Pastorale

 

Ampahatsiahivina isika fa I Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka "visite pastorale" , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan'izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.

Ny "visite pastorale" dia isaky ny zoma.

Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa di any zoma alohan'ny alahady fandraisana eto amin'ny 7bis rue du Pasteur Wagner.

Isika izay maniry fihaonana amin'ny mpitandrina arak'ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina.  

Fa mety misy antony maro koa hihaonana aminy, koa dia aza misalasala manatona azy.

 

Ny fizaran-draharaha :

 

Ny Diakonina tompondraharaha amin'ity volana Febroary 2017 ity dia ny Groupe           

Ny Sampana tompon-anjara aminy raharaha manampy ny Diakonina ny volana Febroary dia zaraina toa izao manaraka izao :

 • Alahady 05 Febroary, dia ny Sampana       ary mamaky ny Teny soratra Masina
 • Alahady 12 Febroary, dia ny Sampana      ary mamaky ny Teny soratra Masina
 • Alahady 19 Febroary, dia ny Sampana      ary mamaky ny Teny soratra Masina
 • Alahady 26 Febroary,  dia ny Sampana     ary mamaky ny Teny soratra Masina

 

Le prochain culte  le  5 février  2017  , à  16h  :

 

A l'EPUDF 26 rue RAVON  92340 Bourg la Reine à 16 H.

L'école du dimanche commencera à 15H

 

 

Ny alahady fandraisana ny fanasan'ny Tompo eto FJKM WAGNER  :

 

Ampatsiahivina isika fa manomboka amin'ity taona 2017 ity dia ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo ny FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO, les dimanches avec Sainte Cène seront les 1er et 3ème dimanche, à partir de maintenant.

 

 

VAOVAO 22/01/2017

Vaovaon'ny FJKM MONTROUGE PARIS

Vaovaon'ny FJKM Wagner

 

Ny Ezaka Hofatrano 29 janoary 2017 :

Araka ny efa nahapafantarin'ny Mpitandrina antsika dia mitombo 400 isan-jato ny hofatranon-tsika ao 7 bis rue du Pasteur Wagner manomboka ity taona 2017 ity, satria raha latsaka ny 300€ isambolana izany teo aloha dia nampiakarin'ny tompo-trano ho 1200€ isambolana ankehitriny.

 

Tampoka tokoa izany nefa tsy maintsy atrehana.

Ho fanatevenana ny budget hofatranotsika dia hanao EZAKA LEHIBE isika ny alahady 29 janoary 2017.

3 000 € no tanjona ho tratrarina.

 

Hisy ny valopy hatonta manokana amin'io alahady 29 janoary io handraisantsika anjara amin'izany EZAKA HOFATRANO izany.

 

 

 

Sampana STK

Assemblée Générale le samedi 28/01/2017

Les membres de la STK sont appelés à une Assemblée Générale le samedi 28/01/2017 à 14H, à lEglise du Foyer de l Ame, 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris.

 

Déjeuner Spectacle "  le Samedi  25 février 2017

Frères et sœurs en Christ, bonjour!

 

"Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu"

C'est autour de ce 10e verset de Luc Chapitre 19 que la STK Wagner Paris vous convie à son " Déjeuner Spectacle "  le Samedi  25 février prochain. 

Un grand moment pour tous témoigner de la grandeur de notre Seigneur et le remercier pour ses bénédictions autour d'un déjeuner fraternel.

 

Samedi 25 Février 2017 à 12h00

" Jardin des Colombes"

29 Rue Antoine Laurent  De Lavoisier

95220 Herblay 


Nos jeunes STK partageront la scène avec le groupe malgache l'artiste  Malgache Lalatiana , le groupe Antsapraise ainsi que les Sampana de l'église Wagner 

Les billets sont désormais en vente auprès de nos membres.

25 euros ( adulte) et 10 euros ( enfant - 10 ans)

 

Pour cet événement, nous nous permettons de faire appel aux dons .

 

Toute personne volontaire à joindre l'équipe organisatrice pour la préparation et le déroulement de cet événement est grandement la bienvenue! 

D'avance, nous remercions vivement celles et ceux qui contribueront à la réussite de ce Hetsika  par leur aide ou tout simplement par leur venue. 

Fraternellement,
Le Sampana  STK Wagner Paris

 

 

 

 

 

Valopin'adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin'ny mpitantsoratra. Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia hezaina aloa isam-bolana, satria isam-bolana ny CHARGES eto amin'ny Fiangonantsika.

Visite Pastorale

Ampahatsiahivina isika fa I Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka "visite pastorale" , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan'izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.

Ny "visite pastorale" dia isaky ny zoma.

Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa di any zoma alohan'ny alahady fandraisana eto amin'ny 7bis rue du Pasteur Wagner.

Isika izay maniry fihaonana amin'ny mpitandrina arak'ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina.  

Fa mety misy antony maro koa hihaonana aminy, koa dia aza misalasala manatona azy.

Ny fizaran-draharaha :

 

Ny Diakonina tompondraharaha amin'ity volana janoary 2017 ity dia ny Groupe Fanantenana.

Satria tsy misy Sampana tompony ny volana janoary, dia zaraina araka izany ny raharaha eo anivon'ny sampan :

 • Alahady 22 janoary 2017, dia ny Sampana SLK
 • Alahady 29 janoary 2017 dia ny Sampana DORKASY

 

Ny famakiana ny tenin'ny Soratra Masina :

 

Ny alahady 22/01/2017 -  Ny SLK

Ny alahady 29/01/2017 -  Ny Dorkasy

 

 

Le prochain culte  le 29  janvier  2017  , à  16h  :

 

Au Foyer de l'Ame 7 bis rue du Pasteur WAGNER 75011 Paris.

L'école du dimanche connencera à 15H

 

 

Ny alahady fandraisana ny fanasan'ny Tompo eto FJKM WAGNER  :

 

Ampatsiahivina isika fa manomboka amin'ity taona 2017 ity dia ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo ny FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO, les dimanches avec Sainte Cène seront les 1er et 3ème dimanche, à partir de maintenant.

 

 

 

VAOVAO 15/01/2017

Ny Ezaka Hofatrano 29 janoary 2017 :

Araka ny efa nahapafantarin'ny Mpitandrina antsika dia mitombo 400 isan-jato ny hofatranon-tsika ao 7 bis rue du Pasteur Wagner manomboka ity taona 2017 ity, satria raha latsaka ny 300€ isambolana izany teo aloha dia nampiakarin'ny tompo-trano ho 1200€ isambolana ankehitriny.

 

Tampoka tokoa izany nefa tsy maintsy atrehana.

Ho fanatevenana ny budget hofatranotsika dia hanao EZAKA LEHIBE isika ny alahady 29 janoary 2017.

3 000 € no tanjona ho tratrarina.

 

Hisy ny valopy hatonta manokana amin'io alahady 29 janoary io handraisantsika anjara amin'izany EZAKA HOFATRANO izany.

 

 

Ny Sampana rehetra :

Ho tanterahina aminy asabotsy 21 janvier 2017 izao ny Echange de cadeau hitambaran'ny Sampana rehetra eto aminy FJKM WAGNER.

Ao aminy Eglise de la Résurrection  6 Rue Quinault, 75015 Paris ny toerana anaovana izany, manomboka aminy 2.ora hariva.

Taomy ary ny tapaka sy ny namana, ary ny fotokevitra sy fandaminana dia samy mitondra cadeau iray avy ny tsirairay.

 

Hiarahana mizara ny hira sy ny kilalao ary koa ny rano sy ny tsakitsaky entitsika.

 

Sampana STK

Les membres de la STK sont appelés à une Assemblée Générale le samedi 28/01/2017 à 14H, à lEglise du Foyer de l Ame, 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris.

 

 

 

Fiantsona Akatokon'ny Fandraisana :

Ho tontonsaina ny alahady 22 janvier ny Akatokon'ny Fandraisana  koa antsoina isaka Mpandray fanasan'ny Tompo rehetra fa misy fanamahan-kevitra ho raisina.

 

Valopy Adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin'ny mpitantsoratra. Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia hezaina aloa isam-bolana, satria isam-bolana ny CHARGES eto amin'ny Fiangonantsika.

Visite Pastorale

Ampahatsiahivina isika fa I Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka "visite pastorale" , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan'izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.

Ny "visite pastorale" dia isaky ny zoma.

Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa di any zoma alohan'ny alahady fandraisana eto amin'ny 7bis rue du Pasteur Wagner.

Isika izay maniry fihaonana amin'ny mpitandrina arak'ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina.  

Fa mety misy antony maro koa hihaonana aminy, koa dia aza misalasala manatona azy.

Ny fizaran-draharaha :

 

Ny Diakonina tompondraharaha amin'ity volana janoary 2017 ity dia ny Groupe Fanantenana.

 

Satria tsy misy Sampana tompony ny volana janoary, dia zaraina araka izany ny raharaha eo anivon'ny sampan :

 • Alahady 22 janoary 2017, dia ny Sampana SLK
 • Alahady 29 janoary 2017 dia ny Sampana DORKASY

 

Ny famakiana ny tenin'ny Soratra Masina :

 

Ny alahady 22/01/2017 :  Ny SLK

Ny alahady 29/01/2017 :  Ny Dorkasy

 

 

Le prochain culte  le 22  janvier  2017  , à  16h  :

 

Au Foyer de l'Ame 7 bis rue du Pasteur WAGNER 75011 Paris.

L'école du dimanche commencera à 15H

 

 

Ny alahady fandraisana ny fanasan'ny Tompo eto FJKM WAGNER  :

 

Ampatsiahivina isika fa manomboka amin'ity taona 2017 ity dia ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo ny FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO, les dimanches avec Sainte Cène seront les 1er et 3ème dimanche, à partir de maintenant.

 

 

logo wagner

 

logo wagner

 

Arbre de Noël

Ny tsianjery sy hira fankalazana ny Noely izay ataon’ny Sampana rehetra dia ho tanterahana ny asabotsy 24 décembre 2016 manomboka aminy 5 ora tolakandro (17h) ato amin’ny Foyer de l’Ame 7 bis rue du Pasteur Wagner, Paris 11ème. Mazava ho azy fa ho tonga maro isika ary hitondra ny tapaka sy ny namana.

 

logo wagner

 

Ny hetsika sekoly alahady

Le Sekoly Alahady vous invite à leur spectacle, le samedi 17 décembre 2016, à 16h30, ici même, au 7bis, rue du Pasteur Wagner. Le thème de ce spectacle sera « Louons le Seigneur par nos dons ».

 

logo wagner

 

Visite Pastorale

Ampahatsiahivina isika fa I Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka “visite pastorale” , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan’izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.
Ny “visite pastorale” dia isaky ny zoma.
Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa dia ny zoma alohan’ny alahady fandraisana eto amin’ny 7bis rue du Pasteur Wagner.
Isika izay maniry fihaonana amin’ny mpitandrina arak’ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina. Fa mety misy antony maro koa hihaonana aminy, koa dia aza misalasala manatona azy.

 

logo wagner

 

Valopy Adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin’ny mpitantsoratra.
Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia azo aloha isam-bolana, fa koa mety raha isaky ny 2 volana, na 3 volana, na koa isan-taona.

 

Toerana hivavahana

"Formulaire de contact"

VAOVAO

Submitting Form...

The server encountered an error.

Misaotra fa voaray !

FIFANDRAISANA

Ny alahady voalohany ( Fandraisana ) /

1er Dimanche  (Sainte Cène)

Copyright © 2013- FJKM WAGNER PARIS